Selecteer een pagina

Genox
Versie 1.2 – 25-05-2018

1. Definities

a. Genox: gevestigd aan De Dorpsstraat 32 5737GC Lieshout, dan wel een aan haar gelieerde onderneming.
b. Internet service : aanbieder van zowel internetdiensten als hiermee verbandhoudende diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, hosting, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
c. Klant: een natuurlijk/particuliere of zakelijke (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van Genox, dan wel voornemens is dat te doen dan wel met wie Genox onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, of met wie een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Genox wordt gesloten.
d. Overeenkomst: elk akkoord dat tussen Genox en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering en of bevestiging van dat akkoord.
e. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, databases en websites.
f. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot internetdiensten, programmerings-werkzaamheden, ontwerpen, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
g. Internetdiensten: alle diensten met betrekking tot, maar niet beperkt tot het hosten van sites, registreren van domeinnamen, e-mail-faciliteiten, het verhuren van servers, server-management, project-management, beheren van databases, websites en hiermee verbandhoudende diensten.
h. Vervaardigingsdiensten: alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en/of vervaardigde programmatuur, software of websites.
i. Order: elke opdracht van een klant aan Genox.
j. SIDN : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

2. Toepasselijkheid / wijziging van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door Genox worden gedaan of gesloten.Tevens op alle door Genox ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door Genox voor de klant worden verricht of gemaakt.
b. Bedingen of aanvullingen op enige bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk met Genox zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende overeenkomst.
c. Indien Genox overgaat tot wijziging van deze algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van Genox. Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gelegenheid schriftelijk (dus niet per e-mail) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

a. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Genox niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze offertes hebben dan, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
b. Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Genox een contract of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Genox uitvoering aan een order wordt gegeven; of, in geval van een door Genox gedane schriftelijke offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Genox heeft bereikt. Zowel deze acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigt met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen (inkoop)-voorwaarden.
c. Wanneer in de acceptatie t.a.v. de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de klant zijn aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat Genox aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze gewijzigde offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
d. Indien de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en die vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Genox aangaat, dient deze op verzoek van Genox zijn bevoegdheid aan te tonen tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant.

4. Duur van een overeenkomst

a. Een internetdiensten-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt steeds stilzwijgend aan het einde van die periode van 12 maanden verlengd voor eenzelfde periode en zo voort, tenzij er tijdig voor het einde van zulk een periode schriftelijk wordt opgezegd.
b. Opzegging van een jaarcontract dient minimaal 30 dagen voor het einde van de onder lid a. genoemde periode te geschieden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail), waarbij als opzegdatum geldt de datum waarop Genox de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.
c. Overeenkomsten met betrekking tot vervaardigingsdiensten zoals bijvoorbeeld programmeerwerk, ontwerpdiensten en website-constructie eindigen bij oplevering van het vervaardigde product of bij plaatsing daarvan op het internet.
d. Bij annulering door de klant van een onder lid c. genoemde overeenkomst is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij doorgang van die overeenkomst zou hebben moeten betalen, ongeacht in hoeverre er aan enig aspect van die overeenkomst uitvoering is gegeven.

5. Ontbinding van een overeenkomst

a. Genox is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant dan gehouden te betalen voor (opgeschorte) diensten, producten en /of eventuele extra werkzaamheden als genoemd in art. 6 lid b.
b. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door de Genox geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

6. Prijswijzigingen en extra kosten

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van Genox door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
b. Voor zover Genox ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
c. Het overschrijden van de maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket wordt extra in rekening gebracht. De prijs is dan € 1,50 EURO per Gigabyte overschrijding. Hierbij geld dat de logfiles en administratie van Genox het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudends tegenbewijs door de klant. De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand van een hostingpakket is niet overdraagbaar naar een andere maand.

7. Betaling

a. Facturen dienen door de klant te zijn voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door Genox geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien Genox tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van € 55,- EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
b. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van Genox en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van Genox, zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. Genox draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Genox te verrekenen met aan Genox verschuldigde gelden.

8. Levering/levertijd internetdiensten

a. Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de Genox computers en de verbindingen die via deze computers met het Internet gemaakt kunnen worden.
b. De klant zal zelf zorg dragen – en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard – en software, randapparatuur en verbinding om de levering/ diensten van Genox mogelijk te maken.
c. Een overeengekomen leveringtermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens Genox geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Genox in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Genox zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.
d. Behalve de hiervoor genoemde restitutie kan de (potentiele) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door Genox van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Genox.
e. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 8a is genoemd krijgt de klant de mogelijkheid om voor ondersteuning enkel en alleen gebruik te maken van het Genox forum.

9. Levering producten

a. Genox zal door haar vervaardigde producten afleveren voor het einde van, of onmiddellijk na de leveringstermijn voor zover deze in de overeenkomst is opgenomen.
b. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Genox door overmacht (zie artikel 10c) of door schuldeiserverzuim zijdens de klant, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
c. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant waarnemen dat zijdens Genox geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Genox in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Genox zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
d. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Genox van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van Genox.
e. Na levering gaan risico en eigendom van het product over op de klant, zulks echter na volledige betaling door de klant van de factuur van Genox. Zolang niet volledig is betaald behoudt Genox zich derhalve het eigendom van het product voor en is het de klant niet toegestaan deze in gebruik te nemen.
f. Indien er twijfel bij Genox is over de betalingscapaciteit van de klant, kan Genox de levering uitstellen totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

10. Verplichtingen van Genox

a. Zijdens Genox bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ten dienst staande technische middelen. Zijdens Genox is sprake van een inspanningsverbintenis.
b. Genox draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Genox systemen, waarbij zij zich tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Genox kan niet garanderen dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen met Genox en/of internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder wanneer Genox van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatieleveranciers,resellershosting).
c. In geval van overmacht kan de klant Genox nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Genox verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten/uitvallen aan apparatuur, storing in de levering van energie. Indien door overmacht Genox langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden..
d. Genox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot – en gebruik van de Genox systemen buiten gebruik te stellen wanneer deze klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 11 en/of zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval gehouden zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit zijn overeen-komst volledig te voldoen.

11. Verplichtingen van de klant

a. De klant zal de systemen van Genox niet beschadigen en start geen processen/proramma’s op de computers van Genox waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders is overeengekomen.
b. Schade aan Genox of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op de desbetreffende klant worden verhaald.
c. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail) Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met het intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
d. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant dit rechtvaardigt heeft Genox het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling deze overeenkomst te beeindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.
e. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Genox hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
f. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Genox gebruik te laten maken, tenzij schriftelijk anders met Genox is overeengekomen.

12. Beheer van de Genox systemen

a. Genox is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Genox systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
b. Ook is Genox gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log in-procedure.
c. Genox is niet aansprakelijk voor schade aan de klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Genox.

13. Aansprakelijkheid

a. Genox staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de klant via de diensten van Genox geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Genox kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Genox zal de klant zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
b. Genox is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant – behoudens opzet of grove schuld – als uiteraard ook bij overmacht (zie artikel 10c), niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
c. Genox is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door de in artikel 11 genoemde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart Genox tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Genox is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienst-verlening. Genox is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen worden geplaatst.
e. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Genox te verrekenen met aan Genox verschuldigde gelden.

14. Kwaliteit en aansprakelijkheid vervaardigingsdiensten

a. Genox verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen producten te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte beschreven. De kwaliteit van het product wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde materiaal, waarvoor Genox uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.
b. Voor zover een product daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Genox, is Genox uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde product, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.
c. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en/of randapparatuur waarop door Genox vervaardigde producten dienen te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan Genox door te geven voor zover vereist voor het vervaardigen van het betreffende product.
d. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Genox te verrekenen met aan Genox verschuldigde gelden.

15. Geschil

a. Alle overeenkomsten die Genox sluit zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Arnhem bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

16. Updates
Een update voor uw site wil zeggen het veranderen cq aanpassen van één content pagina of het bij maken van één nieuwe pagina in de content van uw website die door Genox is gerealiseerd of indien anders overeengekomen.
Een update is niet bedoeld voor het veranderen van het design van uw site.Als u een update opdracht verstuurt zal Genox deze verwerken binnen 5 werkdagen na het versturen van de bevestiging dat uw update correct is ontvangen.

17. Backups
Genox is nimmer eind verandwoordelijk voor het maken van backups van uw data. Hoewel Genox met regelmaat backups maakt van alle data op de systemen.

 

18. BIJLAGE – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS ( AVG )

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;

c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.